Many many thanks for RTs, comments on IK article:…

Many many thanks for RTs, comments on IK article: @Anand_Gopal_ @imsabbah @umairjav @tammyhaq @KkNiazi @nasirsarazi @sahar_shafqat …