@NaheedMustafa bus yahi bad kismati hai ke seedhay…

@NaheedMustafa bus yahi bad kismati hai ke seedhay saadhay niklay.