@ShazadAkbar showing photo of children killed in d…

@ShazadAkbar showing photo of children killed in drone strikes: Naem ullah Khan, Fatima, Naeem, Nasir