Much needed Pakistan syllabus by @nosheenali: MT “…

Much needed Pakistan syllabus by @nosheenali: MT “http://t.co/ncvjjBKm I am grateful 2 @mohammedhanif @sepoy @Madi_Hatter @MalikSirajAkbar”